Lamda – Ελληνικό: Νέες ρυθμίσεις για την προώθηση της επένδυσης – Τα ψηλά κτήρια, οι άδειες, η χρηματοδοτική ενίσχυση

 

Η τροπολογία περιλαμβάνει άρθρα και διατάξεις για την έκδοση οικοδομικών αδειών, τις χρήσεις, τα τουριστικά καταλύματα, το γραφείο Ελληνικού, ευρύτερα τον πολεοδομικό σχεδιασμό του Μητροπολιτικού Πάρκου, τη μείωση της γραφειοκρατίας έως και την υποχρέωση δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε κέντρα δεδομένων και τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων (Data Centers).

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν ζήτημα για το οποίο δεν υφίσταται σχετική νομοθετική εξουσιοδότηση. Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης νομοθεσίας.

Να σημειωθεί επίσης ότι η Lamda Development, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, τις οποίες και ανέδειξε προχτές η στήλη BackStoryετοιμάζεται να ενισχύσει περαιτέρω τη χρηματοδοτική «δύναμη πυρός» της με ποσό της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ (εταιρικό ομόλογο, retail bond) αν και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Σε σχέση με τις ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται για την κατασκευή ψηλών κτιρίων μπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να ορίζεται ότι στα ψηλά κτίρια δεν εφαρμόζεται το παρόν για το ιδεατό στερεό.

Επίσης, χορηγείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση απόφασης καθορισμού των κριτηρίων χαρακτηρισμού ενός κτηρίου ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, ενώ καθορίζονται οι κατασκευές και εγκαταστάσεις που μπορούν να τοποθετούνται πάνω από το μέγιστο ύφος των ψηλών κτηρίων. Καθορίζονται ενιαία κριτήρια και προϋποθέσεις για τον καθορισμό ενός κτηρίου ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης. Μετά από την έκδοση της απόφασης αυτής, θα είναι δυνατός ο χαρακτηρισμός ενός κτηρίου ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης με νέα νέα απόφαση, η οποία θα επιβεβαιώνει τη συνδρομή ενός ή περισσοτέρων κριτηρίων, θα χαρακτηρίζει το κτήριο ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης και θα χορηγεί παρέκκλιση από το άρθρο 13, πάντοτε μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

Επιπλέον, καθορίζεται ειδική διαδικασία για τη χορήγηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά, καθώς και για την αναθεώρηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας. Επίσης, εισάγεται διαδικασία έγκρισης τοποθέτησης προσωρινών κατασκευών στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - Αγίου Κοσμά και, συγκεκριμένα, εντός των κτηριακών ενοτήτων του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής και των ζωνών ανάπτυξης. Εισάγεται διαδικασία ενιαίας έγκρισης από το Γραφείο Ελληνικού των προσωρινών εργασιών εντός του Μητροπολιτικού Πόλου και καθορίζονται τα απαιτούμενα για τον σκοπό αυτό δικαιολογητικά. Η προέγκριση οικοδομικής άδειας ισχύει για τρία (3) έτη. Η αναθεώρηση της προέγκρισης είναι υποχρεωτική, μόνο εάν τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης, όγκου ή ύψους μεταβάλλονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) σε σχέση με τα υποβληθέντα διαγράμματα. Στο Γραφείο Ελληνικού συστήνονται σαράντα (40) οργανικές θέσεις προσωπικού.

Κτήρια και εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά δύνανται να κατεδαφίζονται κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις. Η έκδοση των αδειών κατεδάφισης γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στο Γραφείο Ελληνικού.

Η λειτουργία των κύριων τουριστικών καταλυμάτων επιτρέπεται και στα ψηλά κτίρια που βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά. Το ελάχιστο ποσοστό της επιφάνειας των τουριστικών καταλυμάτων ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) επί της συνολικής δόμησης του ψηλού κτιρίου. Για τον σκοπό αυτόν, στα καταλύματα του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται η κατά τις οικείες διατάξεις σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών με ανεξάρτητη είσοδο επί της ανωδομής των κτιρίων και λειτουργική αυτοτέλεια, σύμφωνα με τις λοιπές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές λειτουργίας των αντίστοιχων τουριστικών καταλυμάτων. Όταν δε, η μερική δέσμευση του κτιρίου για τη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος γίνεται ανά ορόφους του κτιρίου και όχι καθ' ύφος του κτιρίου, πέραν της απαιτούμενης σύμφωνα με τα παραπάνω λειτουργικής αυτοτέλειας, οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για το σύνολο του κτιρίου.

Οι άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, μπορούν να εκδίδονται και τμηματικά ανά εγκατάσταση ή και ως αυτοτελές τμήμα μεμονωμένης, κύριας ή συνοδής εγκατάστασης, ενώ δύνανται να συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο περιβάλλοντα χώρο.

Στους χώρους αθλητικών συγκεντρώσεων οι αμιγώς αθλητικές δραστηριότητες καταλαμβάνουν τουλάχιστον το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των εγκαταστάσεων. Στο υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να περιλαμβάνονται συνοδές χρήσεις των αθλητικών δραστηριοτήτων με τους αντίστοιχους διαδρόμους, όπως χώροι Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών, χώροι εκπαίδευσης, αθλητικοί ξενώνες, παιδότοπος, εκθεσιακοί χώροι, καθώς και εμπορικές δραστηριότητες με τους αντίστοιχους διαδρόμους, ιδίως, καφέ, εστιατόρια, μαγειρεία, μπουτίκ αθλητικών ειδών, εμπορικά καταστήματα, χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής.

Εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου και των ζωνών ανάπτυξης επιτρέπεται η κατασκευή περιφράξεων για τον διαχωρισμό δραστηριοτήτων και λειτουργιών ακόμη και εντός του ίδιου γηπέδου.

Για την οριοθέτηση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά επιτρέπεται η κατασκευή προσωρινής περίφραξης ασφαλείας περιμετρικά της συνολικής έκτασης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει σε όλη την έκταση ή σε τμήματα αυτής και πρόσθετες κατασκευές, όπως ιδίως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φωτισμού και συστημάτων ασφαλείας, καθώς και εργοταξιακά κτίσματα και εγκαταστάσεις.

insider.gr

Διαβάστε επίσης

Φοιτητικές εκλογές: Η ΠΣΚ και η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ διεκδικούν την πρώτη θέση, τι δίνουν όλες οι παρατάξειςΕλλάδα

Ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, οι οποίες είχαν να πραγματοποιηθούν τρία χρόνια εξαιτίας της πανδημίας. Κάθε παράταξη έχει δώσει τα δικά της αποτελέσματα, κατά... πάγια πρακτι...

Προβλήματα στην Αττική από την κακοκαιρία, αγνοείται άνδρας στην Εύβοια - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν σήμεραΕλλάδα

  Πάνω από 100 κλήσεις για πεσμένα δέντρα - Βελτίωση του καιρού τις μεσημεριανές ώρες - Πολύ ενισχυμένοι άνεμοι βορείων διευθύνσεων στο Αιγαίο - Συστάσεις από την Πολιτική Προστασί...

“Βέτο” Άγκυρας στο ΝΑΤΟ: Παρασκήνιο για την ένταξη Φινλανδίας Σουηδίας – Παζάρια με κατάλογο 10 τουρκικών αιτημάτωνΕλλάδα

      Το προσωρινό μπλόκο της Άγκυρας στην ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας στο ΝΑΤΟ εγείρει αμφιβολίες αν η Συμμαχία κατορθώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα (εντός μίας ή δύο εβδομάδ...

Σήφης Βαλυράκης: Δυο ψαράδες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση για τον θάνατό τουΕλλάδα

Την προσεχή Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν δύο ψαράδες οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη. Οι δύο ψαράδες, οι οποίοι κατηγορο...

Σφοδρή καταιγίδα στην Αττική - Αναμένεται και στα νησιά μέσα στη νύχτα - Ενημέρωση Δημάρχου Πόρου Ελλάδα

(Φωτογραφία αρχείου Βαγγέλη Καΐκα)  Από ισχυρή καταιγίδα πλήττεται το λεκανόπεδιο Αττικής με τα φαινόμενα να είναι ισχυρά σε πολλές περιοχές. Τα φαινόμενα είναι κατά τόπους έντονα,...

Εκτός ΜΕΘ μετά από δύο μήνες ο καταδικασμένος χρυσαυγίτης Νίκος Μιχαλολιάκος Ελλάδα

Ο καταδικασμένος αρχηγός της ναζιστικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», Νίκος Μιχαλιάκος βγήκε από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λάρισας, όπου νοσηλευόταν για περισσότερο από δύο μήνες.   Ο Νίκος...

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο κ. Μητσοτάκης επιστρέφει από τις ΗΠΑ έχοντας εισπράξει χειροκροτήματα αλλά καμία δέσμευση για τα εθνικά μας συμφέρονταΕλλάδα

«Σε μια περίοδο επικίνδυνων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και ραγδαίας αναβάθμισης τόσο της Τουρκίας όσο και των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, ο κ. Μητσοτάκης επιστρέφει από την επίσκεψ...