ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πανελλήνιες 2023: Πόσοι σπουδαστές θα εισαχθούν στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού - Απαραίτητα προσόντα και δικαιολογητικά

Με απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας καθορίστηκε ο αριθμός σπουδαστών-σπουδαστριών στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών για φέτος σε 1.479 άτομα εκ των οποίων οι 741 Πλοίαρχοι και οι 738 Μηχανικοί. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι προϋπόθεση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όλων των Κατηγοριών είναι να έχουν κριθεί υγειονομικά κατάλληλοι στις προκαταρκτικές εξετάσεις που διενεργούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τις Σχολές των Α.Ε.Ν. και καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη εισαγωγής. Καθοριστικό ρόλο στην εισαγωγή παίζει ο Συντελεστής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

 

Η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ε.Β.Ε. αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στις Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. για την εισαγωγή στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών, ορίζεται η τιμή 0,80. Ο υποψήφιος πρέπει:

  • Nα έχει συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια και να είναι γραμμένος/-η στα μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας.
  • Να μην έχει υπερβεί το 27ο έτος της ηλικίας του/της, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης (γεννηθέντες από 01-01-1996 και μεταγενέστερα).
  • Να είναι κατά γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής ικανός σωματικά και πνευματικάγια το ναυτικό επάγγελμα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα.
  • Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

 


Πότε αποκλείονται οι υποψήφιοι από τις σχολές


Ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχίας θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν. Επίσης σε κάθε Α.Ε.Ν. διαβιβάζονται πίνακες εισαγομένων σε αυτή σπουδαστών/-στριών. Οι σπουδαστές/-στριες που έχουν επιλεγεί υποχρεούνται να παρουσιαστούν για εγγραφή και φοίτηση στις Σχολές τους, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, διαφορετικά αποκλείονται της εγγραφής τους στην Α.Ε.Ν.

 

Δικαιολογητικά Υποψηφίων


Για την Γενική κατηγορία όλοι οι υποψήφιο πρέπει να δηλώσουν τις Α.Ε.Ν. στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και να υποβάλουν επιπροσθέτως αίτηση ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. (Στην αίτηση δηλώνονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλες οι Σχολές της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων που έχουν δηλωθεί στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επιπλέον, πρέπει μέσα στην προθεσμία που θα ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη να υποβάλουν σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν. τα παρακάτω δικαιολογητικά:


1.1. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής από την οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για κάθε ειδικότητα, να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/-α είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος/-η για φοίτηση σε Σχολή της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων. Για την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων και την έκδοση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας, για την ειδικότητα Πλοιάρχων ή Μηχανικών ή και για τις δύο ειδικότητες, αρμόδια 6 είναι η πλησιέστερη Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. του τόπου κατοικίας κάθε υποψηφίου/-ας. Η υγειονομική εξέταση των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 591/1975 (Α΄ 191). Οι υποψήφιοι/-ες παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπους Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. με την ίδια διαδικασία που ισχύει για τους απογεγραμμένους ναυτικούς, δηλαδή με παραπεμπτικό της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας τους απογράφουσας Αρχής (Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Ν.ΕΡ. 1 ο ή Λιμενικής Αρχής). Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης των υποψηφίων, βαρύνουν τους/τις ίδιους/ίδιες και οι σχετικές υποχρεώσεις τους καθορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι γνωματεύσεις των Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ. είναι οριστικές και ανέκκλητες.

 

1.2. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με την οποία να αποδέχεται ότι εφόσον τελικά εισαχθεί σε Α.Ε.Ν., κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου θα εξεταστεί στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εκ νέου αποτυχίας θα απομακρύνεται από την Α.Ε.Ν.

 

1.3. Φωτοαντίγραφο αίτησης-δήλωσης υποψηφίου/-ας για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις τρέχοντος σχολικού έτους 2022-2023 (ως αυτή οριστικά καταχωρίσθηκε ηλεκτρονικά στο σύστημα myschool από το Διευθυντή του Λυκείου). Προκειμένου για κατόχους Βεβαίωσης Συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης αυτής, ή του δελτίου εξεταζόμενου πανελλαδικών εξετάσεων, από τα οποία να προκύπτει ο Κωδικός αριθμός υποψηφίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Πηγή: ethnos.gr 

Διαβάστε επίσης

Γέρακας: Ρομά κατήγγειλαν απαγωγή 23χρονου από «αστυνομικούς» – Ζητούν λύτρα 100.000 ευρώΕλλάδα

Υπόθεση απαγωγής ενός 23χρονου απασχολεί από τα ξημερώματα την ασφάλεια Αττικής. Όπως καταγγέλλει η οικογένειά του, άγνωστοι που εμφανίστηκαν ως αστυνομικοί πήραν με την βία τον 23...

Οικονόμου: Ξεκίνησε η εφαρμογή του Προσωπικού Βοηθού, ικανοποιώντας ένα αίτημα δεκαετιών του αναπηρικού κινήματοςΕλλάδα

Στην εφαρμογή του Προσωπικού Βοηθού αναφέρεται με ανάρτησή του στο twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου. «Με σχέδιο ξεκίνησε η εφαρμογή του Προσωπικού Βοηθού με την...

Διεγράφη οριστικά από τον Δικηγορικό Σύλλογο ο Κ. Πλεύρης για τον ναζιστικό χαιρετισμό Ελλάδα

Στην οριστική διαγραφή του Κωνσταντίνου Πλεύρη από τα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, προχώρησε σύμφωνα με πληροφορίες, το Πειθαρχικό Τμήμα του συλλόγου με αφορμή τον -κατ’...

Βαρουφάκης: Πρώτη εμφάνιση μετά τον ξυλοδαρμό – «Η μύτη είναι σπασμένη σε έξι σημεία»Ελλάδα

Εμφανή είναι ακόμη τα σημάδια από την επίθεση που δέχθηκε ο Γιάνης Βαρουφάκης στα Εξάρχεια, με τον Γενικό Γραμματέα του ΜέΡΑ25 να κάνει την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση σήμερα Τρί...

Ακατάλληλα 15 από τα 18 τούνελ των σιδηροδρόμων, σύμφωνα με αυτοψία πυροσβεστικής-ΟΣΕΕλλάδα

Ελλείψεις, προβλήματα ασφαλείας και ακαταλληλότητα. Αυτά είναι τα κοινά ευρήματα σε 15 από τις 18 σήραγγες του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου που έχουν μήκος άνω των 1000 μέτρων ...

Ισχυρή έκρηξη σε παντοπωλείο στη Νέα Ερυθραία - Σοβαρές υλικές ζημιέςΕλλάδα

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε παντοπωλείο, στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, άγνωστοι τοποθέτησαν βόμβα μεγάλ...

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες από τον άγριο βασανισμό κρατούμενου από αστυνομικούς - «Θα πάρετε το παιδί σας στην κάσα»Ελλάδα

Για τον βασανισμό και τον άγριο ξυλοδαρμό 33χρονου κρατουμένου από την Αλβανία συνελήφθησαν, από τους αδιάφθορους της ΕΛ.ΑΣ, ένας αξιωματικός, δύο αστυφύλακες και ένας ειδικός φρου...

Κολωνάκι: Αναστέλλονται για την επόμενη διετία οι νέες άδειες λειτουργίας κέντρων διασκέδασηςΕλλάδα

Mε τη σύμφωνη γνώμη όλων των δημοτικών παρατάξεων -πλην ενός ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου- το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας αποφάσισε tην αναστολή έκδοσης νέων αδειών για τη λει...

Πλεύρης: Δέσμη μέτρων στήριξης οικογενειών θυμάτων, τραυματιών και επιβατώνΕλλάδα

Το υπουργείο Υγείας διαθέτει για όλους τους συγγενείς των θυμάτων, των τραυματιών και όσων επιβατών βρέθηκαν στο τρένο και έζησαν την επώδυνη εμπειρία του δυστυχήματος των Τεμπών, ...

Βραβεύτηκαν διασώστες της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ για τη συνδρομή τους σε Τουρκία και ΤέμπηΕλλάδα

Τους διασώστες της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στους φονικούς σεισμούς της Τουρκίας και στο μοιραίο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών βράβευσε το δημοτικό ...