Ο  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας  υπόψη:

1. Τις διατάξεις:α) Της παρ. 2 του άρθρου 83 του Συντάγματος,β) της παρ. 4 του άρθρου 13 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών  οργάνων  και  της  κεντρικής  δημόσιας  διοίκησης» (Α ? 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α ? 98),γ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α ? 26),δ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη  του  Κωνσταντίνου,  Αρχηγού  του  Κόμματος  της  ’’νέας Δημοκρατίας’’ (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α ? 118),ε)  του  π.δ.  83/2019  «Διορισμός  Αντιπροέδρου  της  Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ? 121) και στ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α ? 2).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Κωνσταντίνο Κατσαφάδο του Ιωάννη, αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και

στ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του, όπως και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.

Η αρμοδιότητα της περ. (ε) μπορεί να ασκείται και από τον Υπουργό.

Άρθρο 3

Εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες του Υφυπουργού και παραμένουν στον Υπουργό:

α) Η νομοθετική πρωτοβουλία και β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2021 

Ο Πρωθυπουργός ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

limenikanea.gr