image description

Μιά μαγική βραδιά: Η Εθνική Λυρική Σκηνή και ο Ευγένιος Τριβιζάς υποδέχτηκαν δέκα μικρά παιδιά στα άδυτα της Όπερας

Σχεδιασμο?ς / Υλοποι?ηση:

Ευγε?νιος Τριβιζα?ς και Εκπαιδευτικε?ς & Κοινωνικε?ς Δρα?σεις ΕΛΣ

Το Σα?ββατο 18 Δεκεμβρι?ου 2021 δε?κα παιδια?, αγο?ρια και κορι?τσια ηλικι?ας 8 ε?ως 11 ετω?ν, διανυκτε?ρευσαν στην Εθνικη? Λυρικη? Σκηνη?, ο?που ε?ζησαν μια αξε?χαστη εμπειρι?α εμπνευσμε?νη απο? τη νε?α συναρπαστικη? παραγωγη? ο?περας για ο?λη την οικογε?νεια Τα μαγικά μαξιλάρια σε μουσικη? Γιω?ργου Δου?ση και λιμπρέτο του συγγραφέα Ευγε?νιου Τριβιζα?, η οποι?α παρουσια?στηκε με αξιοσημει?ωτη επιτυχι?α για δέκα sold out παραστα?σεις στην Αι?θουσα Σταυ?ρος Νια?ρχος της ΕΛΣ στο Κε?ντρο Πολιτισμου? Ι?δρυμα Σταυ?ρος Νια?ρχος.

Οι Εκπαιδευτικε?ς & Κοινωνικε?ς Δρα?σεις της ΕΛΣ και ο Ευγε?νιος Τριβιζα?ς προ?σφεραν σε δε?κα παιδια?, τα οποι?α επιλε?χτηκαν με σειρα? προτεραιο?τητας μετα? απο? ανοιχτη? προ?σκληση, την ευκαιρι?α να μυηθου?ν με μοναδικο? τρο?πο στον μαγικο? κο?σμο της Όπερας. Από το απο?γευμα του Σαββα?του της 18ης Δεκεμβρι?ου 2021 με?χρι το πρωι? της επο?μενης ημε?ρας, τα παιδια? εξερευ?νησαν δαιδαλω?δη παρασκη?νια, εισε?βαλαν στις αι?θουσες ο?που γι?νονται οι προ?βες του Μπαλε?του και της Ορχη?στρας της ΕΛΣ, παρακολου?θησαν σκηνε?ς της παρα?στασης πι?σω απο? τις κουίντες, επισκε?φθηκαν το ατμοσφαιρικο? βεστια?ριο, ο?που θαυ?μασαν τα φαντασμαγορικα? κοστου?μια δια?σημων ρο?λων της ο?περας, ο?πως της Μαντα?μας Μπαττερφλα?ι και της Αϊ?ντας, ε?μαθαν να τραγουδου?ν στην ιαπωνικη? γλω?σσα και απο?λαυσαν ε?να παραμυθε?νιο δει?πνο, το οποι?ο, μεταξυ? α?λλων, περιλα?μβανε αστροσα?ντουιτς, σου?πα από λα?μψεις πυγολαμπι?δων και χρυσανθεμοσαλα?τα. Λι?γο πριν κοιμηθου?ν, ο Ευγε?νιος Τριβιζα?ς, ενώ ε?βγαζε μέσα από ένα μυστηριω?δες σεντου?κι ένα ένα τα μαγικα? λυχνα?ρια, τους αφηγη?θηκε ένα συναρπαστικο? παραμυ?θι. Τη βραδια? ε?κλεισε τετραμελε?ς φωνητικο? συ?νολο με ολο?σωμα νυχτικα? και σκου?φους που νανου?ρισε μελωδικα? τους μικρου?ς επισκε?πτες ω?σπου αποκοιμη?θηκαν.

Το επο?μενο πρωι?, θριαμβευτικο? εμβατη?ριο απο? κουαρτε?το πνευστω?ν ξυ?πνησε τα παιδια?. Ακολούθησε προ?γευμα στο εστιατο?ριο Delta, ο?που οι μικροι? επισκε?πτες γευ?τηκαν ομελε?τα από δι?κροκο αυγο? κο?νδορα, τραγα?νισαν καραμελωμε?νες αποκρια?τικες κορδε?λες, μασου?λισαν κουραμπλεδα?κια (μπλε κουραμπιεδα?κια) και η?πιαν χιονοπαγωνα?δα με χιονονιφα?δες και βυσσινα?δα με παγα?κια από δροσοσταλι?δες ανεμω?νας, ενω? ο Ευγε?νιος Τριβιζα?ς τούς ε?δειχνε τη συλλογη? του απο? σπα?νια κομμα?τια παλιω?ν παραμυθιω?ν, ο?πως το κορδο?νι από το δεξι? παπου?τσι του Παπουτσωμε?νου Γα?του, τη φου?ντα από το σκουφα?κι της Κοκκινοσκουφι?τσας και το τσο?φλι του αυγου? απ’ ο?που βγη?κε το ασχημο?παπο. Αμε?σως μετα?, αφου? τους χα?ρισε από ένα αντι?τυπο ενός χριστουγεννια?τικου βιβλι?ου του, τα παιδια? συνομι?λησαν με πρωταγωνιστε?ς της ο?περας και πρόβαραν βασιλικε?ς πορφυ?ρες, ιπποτικου?ς μανδυ?ες, κρινολι?να, κρα?νη, διαδη?ματα και α?λλα κοστου?μια και αξεσουα?ρ απο? το ιστορικο? βεστια?ριο της Εθνικη?ς Λυρικη?ς Σκηνη?ς.

Η πρωτο?τυπη εκπαιδευτικη? δρα?ση ολοκληρω?θηκε με τα παιδια? να παρακολουθου?ν την τελευται?α παρα?σταση της ο?περας Τα μαγικα? μαξιλα?ρια στην Αι?θουσα Σταυ?ρος Νια?ρχος της ΕΛΣ, της οποι?ας ει?χαν η?δη γι?νει με?ρος! Προτου? αποχωρη?σουν, η ΕΛΣ δω?ρισε σε κα?θε παιδι? ένα γνη?σιο και εγγυημε?νο για εκατο? αιω?νες αντιεφιαλτικό μαξιλα?ρι, τα περιεχο?μενα του οποι?ου περιλαμβα?νουν κο?κκινες κλωστε?ς παραμυθιω?ν, τετρα?φυλλα τριφυ?λλια και που?πουλα σιντεφε?νιων κυ?κνων.

Τον χω?ρο που φιλοξε?νησε τα παιδια? επιμελη?θηκε και διακο?σμησε η εικαστικη? ομα?δα The Flower Girls Collective.

Λι?γα λο?για για την παρα?σταση

Το πολυμεταφρασμε?νο και πολυβραβευμε?νο ε?ργο του Ευγε?νιου Τριβιζα? Τα μαγικα? μαξιλα?ρια, διασκευασμε?νο απο? τον ι?διο τον συγγραφε?α σε ο?περα για ο?λη την οικογε?νεια, σε μουσικη? του Γιω?ργου Δου?ση, παρουσια?στηκε για πρω?τη φορα? με πολύ μεγάλη επιτυχι?α απο? την Εθνικη? Λυρικη? Σκηνη? σε σκηνοθεσι?α Νατα?σας Τριανταφυ?λλη και μουσικη? διευ?θυνση Νι?κου Βασιλει?ου στην Αι?θουσα Σταυ?ρος Νια?ρχος της ΕΛΣ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νίαρχος. Στην εντυπωσιακη? αυτη? παραγωγη? το σκηνικο? υπε?γραψε η Τι?να Τζο?κα, τα κοστου?μια η Ιωα?ννα Τσα?μη, την κινησιολογι?α η Δη?μητρα Μητροπου?λου, τους φωτισμου?ς ο Γιω?ργος Τε?λλος, ενώ την Παιδική Χορωδία διηύθυνε η Κωνσταντίνα Πιτσιάκου. Συμμετει?χαν διεθνώς αναγνωρισμένοι μονωδοί και η Παιδική Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, φωνητικό σύνολο και μικρό μουσικό σύνολο.

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης τηρη?θηκαν αυστηρά ο?λα τα με?τρα προστασι?ας κατα? της διασπορα?ς της COVID-19.

 

Με την υποστη?ριξη

 

Με?γας Δωρητη?ς Εκπαιδευτικω?ν & Κοινωνικω?ν Δρα?σεων ΕΛΣ

 

Διαβάστε επίσης

image descriptionΠολιτισμός

Τις τελευταίες μέρες δόθηκε στη δημοσιότητα η λίστα των υποψηφίων για το Νόμπελ Λογοτεχνίας του 1971, η οποία βγαίνει στο φως όταν περάσουν 50 χρόνια. Ανάμεσα στους υποψήφιους ήταν...

image descriptionΠολιτισμός

Στη «δυναμική που οικοδομείται», βήμα-βήμα, για τον επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα αναφέρεται με δηλώσεις του στη βρετανική εφημερίδα "The Telegraph" ο πρωθυπουργός Κυριάκ...

image descriptionΠολιτισμός

Η τελετή απονομής των Βραβείων Γκράμι, που ήταν προγραμματισμένη για τις 31 Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες, αναβάλλεται επ’ αόριστον, καθώς επικρατεί «αβεβαιότητα» λόγω της παραλλαγής...

image descriptionΠολιτισμός

Επιστρέφει στην Ελλάδα το «θραύσμα Fagan» από το Μουσείο Antonino Salinas του Παλέρμο, προκειμένου να εκτεθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης για διάστημα οκτώ ετών. Η ιδιαιτερότητα αυτή...

image descriptionΠολιτισμός

Το  πατρινό καρναβάλι  ετοιμάζεται να επιστρέψει και ήδη το πρόγραμμα είναι έτοιμο… Τελετή έναρξης χωρίς καρναβαλιστές προγραμματίζει και φέτος ο Καρναβαλικός Οργανισμός του Δήμου ...