ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΠ: Ανακοίνωση για τα οικονομικά αποτελέσματα εννεάμηνου 2022

Ο ΟΛΠ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου 2022:

 

Βασικά οικονομικά αποτελέσματα του εννεάμηνου της τρέχουσας περιόδου που έληξε 30/09/2022, και γενικές εξελίξεις ανά δραστηριότητα.

 

  1. Έσοδα από πωλήσεις, Κέρδη προ φόρων τόκων (ΕΒΙΤ) και αποσβέσεων (EBITDA) για το γ’ τρίμηνο 2022 και σε σωρευτική βάση καθώς και τα αντίστοιχα συγκριτικά μεγέθη του 2021

 

Σημείωση: Όλα τα παραπάνω νούμερα στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος είναι ανέλεγκτες οικονομικές πληροφορίες για το εννιάμηνο που έληξε στις 30/9/2022.

 

Οι πωλήσεις της ανήλθαν σε Ευρώ 145.759 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022?30.09.2022 και σε Ευρώ 52.684 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 113.850  χιλ. και Ευρώ 41.851 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης , παρουσιάζοντας θετική μεταβολή κατά 28,02% και 25,88% αντίστοιχα.

 

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε Ευρώ 83.146 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022?30.09.2022 και σε Ευρώ 31.463 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 55.781 χιλ. και Ευρώ 22.364 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή σε ποσοστό 49,06% και 40,69% αντίστοιχα.

 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) της εταιρίας, που ανήλθαν σε Ευρώ 75.399 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022?30.09.2022 και σε Ευρώ 31.494 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο, έναντι Ευρώ 54.021 χιλ. και Ευρώ 22.673 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 39,57% και 38,91% αντίστοιχα.

 

Τα κέρδη  προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε Ευρώ 61.726 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022? 30.09.2022 και σε Ευρώ 26.948 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 40.619 χιλ. και Ευρώ 18.180 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 51,96% και 48,23% αντίστοιχα.

 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε Ευρώ 59.303 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022?30.09.2022 και σε Ευρώ 26.110 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 38.213 χιλ. και Ευρώ 17.375 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση  κατά 55,19% και 50,27% αντίστοιχα.

 

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε Ευρώ 47.094 χιλ. στην περίοδο 01.01.2022?30.09.2022 και σε Ευρώ 21.194 χιλ. κατά το Γ΄ τρίμηνο 2022, έναντι Ευρώ 29.099 χιλ. και Ευρώ 14.005 χιλ. στις αντίστοιχες περιόδους της προηγούμενης χρήσης 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 61,84% και 51,32% αντίστοιχα.

 

Το μηνιαίο μέσο μικτό κέρδος για το εννιάμηνο αυξήθηκε σε 9.238.456, το οποίο οφείλεται στη μεγάλη άνοδο των τελευταίων τριών μηνών (μέσος όρος περίπου 10.487.821 για το 3ο τρίμηνο), κυρίως στην κρουαζιέρα και στην ακτοπλοΐα  κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου σε σχέση με το  2019.

 

Αυτό το αποτέλεσμα οφείλεται επίσης στην αύξηση των εσόδων και στον καλό έλεγχο του κόστους  πωληθέντων. Τα έσοδα αυξήθηκαν από 13 εκατ. σε 18 εκατ. μετά τον Απρίλιο, με την εφαρμογή του νέας τιμολογιακής πολιτικής.

 

  1. Σημαντικές μεταβολές στη Δανειακή θέση η /και κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και τα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης κατά το γ΄ τρίμηνο του 2022.

 

Ο συνολικός Δανεισμός της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 41,5 εκατ. την 30.09.2022, έναντι Ευρώ 44,5 εκατ. την 31.12.2021 λόγω αποπληρωμής 2 δόσεων τρεχόντων δανείων.

Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε Ευρώ 151,2 εκατ. την 30.09.2022, έναντι Ευρώ 135,0 εκατ. την 31.12.2021. Η οικονομική ρευστότητα της Εταιρείας βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο λαμβανομένου υπόψη και της πληρωμής του μερίσματος χρήσεως 2021 ποσού Ευρώ 15.700 χιλ. που διενεργήθηκε το γ’ τρίμηνο του 2022.

 

Επιπλέον, η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίζεται με βάση το επιχειρησιακό της πλάνο και έως το γ’ τριμήνου 2022 διενεργήθηκαν επενδύσεις της τάξης των Ευρώ 14,3 έναντι 26,8 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο της προηγουμένης χρήσης.

 

Τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε Ευρώ 307,6 εκατ. την 30.09.2022, έναντι Ευρώ 276,2 εκατ. την 31.12.2021.

 

 

  1. Σημαντικά Γεγονότα το 1ο εννιάμηνο του 2022

 

Το 2022 αποτελεί το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας της κρουαζιέρας μετά την πανδημία. Ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων που κατέπλευσαν στο εννιάμηνο του 2022 είναι αυξημένος κατά 87,9% έναντι του ενιαμήνου 2021 (511 έναντι 272). Αύξηση 207,6% καταγράφεται στους επιβάτες έναντι του 2021 (632.642 επιβάτες έναντι 205.700 το 2021). Σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019 που ήταν το προηγούμενο έτος πλήρους λειτουργίας κρουαζιέρας, καταγράφεται αύξηση 6,7% στα πλοία και μείωση 25,1% στους επιβάτες λόγω χαμηλότερης πληρότητας επιβατών κρουαζιέρας στα πλοία που καταπλέουν στο λιμάνι.

 

 Στην ακτοπλοΐα στο εννιάμηνο καταγράφεται αύξηση 30,2% στην επιβατική κίνηση (από 9,4 εκατ. σε 12,2 εκατ.) και 12,8% στην διέλευση οχημάτων (από 1,9 εκατ. σε 2,2 εκατ.) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021. Στην περίοδο του εννιαμήνου του 2022 στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων καταγράφεται αύξηση 7,8% στη συνολική διακίνηση (από 465,584 TEU σε 502,042 TEU). Η εν λόγω αύξηση προέρχεται κυρίως από διακίνηση στο εγχώριο φορτίο 29,0% (από 89.246 σε 115,097TEU) και δευτερευόντως από αύξηση του φορτίου μεταφόρτωσης κατά 2,8% (από 376.338TEU σε  386,945 TEU).

 

Στην ίδια εννεάμηνη περίοδο στο Car Terminal καταγράφηκε  μείωση κατά 14,9% (από 313.809 σε 267.155) στο σύνολο του φορτίου κυρίως λόγω της Ουκρανίας καθώς το φορτίο μεταφόρτωσης κατέγραψε μείωση κατά 24,2% παρά την αύξηση (13,6%) στο εγχώριο φορτίο. Στον τομέα ναυπηγοεπισκευής τα εξυπηρετούμενα πλοία στις δεξαμενές κατέγραψαν οριακή μείωση κατά 0,9% (από 108 σε 107) στο ενιάμηνο έναντι του 2021 ενώ αύξηση (6,8%) καταγράφηκε στα πλοία στη ΝΕΖ (από 190 σε 203).

 

Διαβάστε επίσης

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης σε επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28ης ΟκτωβρίουΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Σε επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου παρευρέθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης.   Συγκεκριμένα, ο κ. Μώραλης παρέστη στην εκδήλωση του Υπουργ...

Παλαιό Φάληρο: Ο βιαστής στη στάση λεωφορείου είχε αποπειραθεί να βιάσει και άλλη κοπέλαΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Ανθρωποκυνηγητό έχει ξαπολύσει η ΕΛ.ΑΣ. για την τον εντοπισμό του άνδρα με το τατουάζ που βίασε 34χρονη σε στάση λεωφορείου τα ξημερώματα της Κυριακής (23/10) στο Παλαιό Φάληρο. Κα...

Επέκταση Γραμμής 3: Μια πρωτόγνωρη κατασκευαστική διαδρομή που ολοκλήρωσε με επιτυχία ο  Όμιλος ΑΒΑΞΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Η επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό «έπιασε λιμάνι» κι ένα πολύ μεγάλο έργο υποδομών γεμάτο προκλήσεις ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε πριν από λίγες ημέρες στο επιβατικό κοινό.  Πρόκει...

Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου: Επισκέψιμα για το κοινό πολεμικά πλοία στο λιμάνι του ΠειραιάΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022, στο πλαίσιο του Εορτασμού της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, η Φρεγάτα (Φ/Γ) ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ, το Ταχύ Περιπολικό Κατευθυνομένων Βλημάτων (ΤΠΚ) Ρ...

Δεμένα τα πλοία που αναχωρούν από Πειραιά, λόγω 24ωρης παμπειραϊκής απεργίαςΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Δεμένα από 00:01 τα ξημερώματα έως τις 12 τα μεσάνυχτα θα παραμείνουν σήμερα τα πλοία της ακτοπλοΐας που αναχωρούν μόνο από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω 24ωρης παμπειραϊκής απεργίας...

ΚΑΕ Ολυμπιακός για τον θάνατο του 46χρονου Ανατόλι Ζουρπένκο : "Καλό ταξίδι Ανατόλι" - Παλαίμαχοι: "Τίμησε και δόξασε τη φανέλα"ΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Σε ηλικία 46 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ανατόλι Ζουρπένκο. Τον θάνατο του παλαίμαχου φόργουορντ του Ολυμπιακού και πολλών άλλων ελληνικών ομάδων έκανε γνωστό ο μπασκετμπολίστας Αλεξέι...

Η μεγάλη ανάπλαση της Ακτής Θεμιστοκλέους στο Ταμείο ΑνάκαμψηςΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Ακτής Θεμιστοκλέους στην Πειραϊκή,  ένα εμβληματικό έργο που σχεδίασε η σημερινή Δημοτική Αρχή σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της πόλης μ...

«Φύλλο πορείας»: Ο Νίκος Μανωλάκος παρουσίασε το νέο του βιβλίοΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην ευαισθησία του  βουλευτή στα εθνικά θέματα  και ιδιαιτέρως στα  ελληνοτουρκικά Το νέο του  βιβλίο «ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ»,  παρουσίασε την Τετάρτη στον Πειραϊκ...

Η επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό κάνει τον Πειραιά πρωταγωνιστή (βίντεο)ΠΕΙΡΑΙΑΣ - NOTIA

Οn air η νέα καμπάνια του Αττικό Μετρό από την Choose και τη Stratego   «Έργα που μετρούν στη ζωή μας»  είναι το δυνατό μήνυμα - υπογραφή της νέας 360 καμπάνιας επικοινωνίας που σχ...